9 клас

 1. Поняття інформацію та способи її подання. Дані. Різновиди інформаційних повідомлень. Вимірювання обсягу даних. Поняття про інформаційну надлишковість повідомлень. Способи подання і кодування повідомлень, двійкове кодування. Вимірювання довжини двійкового коду.
 2. Інформаційні процеси: отримання , збирання, зберігання, пошук, обробка та передавання інформації.
 3.   Типова архітектура персонального комп’ютера. Класифікація та призначення апаратних засобів: пристроїв введення, виведення, зберігання та обробки інформації.  
 4. Класифікація та основні характеристики процесорів. Принцип дії та основні характеристики  найбільш поширених видів запам’ятовуючих пристроїв: дискових накопичувачів, оперативної та флеш-пам’яті. Класифікація та основні характеристики принтерів. Відеосистема комп’ютера, призначення  та основні характеристики її складових: монітора, відеоадаптера та відеопам’яті. Мультимедійне обладнання. Комунікаційні пристрої.
 5. Історія розвитку обчислювальної техніки. Покоління ЕОМ.

  Правила техніки безпеки під час роботи на комп’ютері.
  Практична робота №1. Робота з клавіатурним тренажером.
 6. Загальні відомості про системне, службове та прикладне програмне забезпечення. Класифікація, основні функції та складові операційних систем. Поняття про ядро операційної системи, інтерфейс користувача, драйвери та утиліти. Різновиди інтерфейсу користувача. Поняття файлової системи, відмінності між поширеними файловими системами. Поняття файлу, каталогу. Ім’я файлу та каталогу, розширення імені файлу. Імена зовнішніх запам’ятовуючих пристроїв, шлях до файлу.
 7. Робота з основними елементами графічного інтерфейсу користувача операційної системи. Використання вікон, меню, елементів керування. Практична робота №2. Робота з інтерфейсом користувача операційної системи.
 8. Робота з об’єктами файлової системи: створення, копіювання, перейменування, переміщення та видалення об’єктів. Використання ярликів. Використання буфера обміну.
  Практична робота №3. Робота з  об’єктами файлової системи.
 9. Пошук інформації на комп’ютері.
  Практична робота №4. Пошук інформації на комп’ютері.
 10. Запуск на виконання програм. Типи файлів. Зв’язок типів файлів з програмами та з розширеннями імен файлів.

  Використання автономної та онлайнової довідки операційної системи.
 11. Встановлення й видалення програм. Відновлення видалених даних. Програма перевірки й очищення дисків. Дефрагментація дисків. Контрольні точки відновлення операційної системи.
 12.  Підсумковий урок по темі . КОНТРОЛЬНА РОБОТА. 
 13. Поняття комп’ютерного вірусу. Історія та класифікація вірусів і троянських програм. Призначення, принцип дії та класифікація  антивірусних програм. Робота в середовищі антивірусної програми. Правила профілактики зараження комп’ютера вірусами.
  Практична робота №5. Захист комп’ютера від вірусів.
 14. Стискання, архівування та розархівування   даних. Архіватори та операції з архівами. 
 15. Практична робота №6. Архівування та розархівування даних.
 16. Запис інформації на оптичні носії. Форматування та копіювання дисків.
 17. Поняття робочої групи, домену, користувача й сеансу користувача; вхід у локальну мережу. Поняття про права доступу до ресурсів. Навігація локальною мережею. Спільне використання файлів і папок. Надання доступу до ресурсів. Спільне використання принтерів і спільний доступ до глобальної мережі.
 18. Віддалене керування комп’ютером. Практична робота № 7 «Спільне використання ресурсів локальної мережі».
 19. Призначення й структура мережі Інтернет. Протоколи Інтернету. Адресація в Інтернеті, поняття ІР-адреси, доменного імені та URL-адреси. Способи підключення до Інтернету, функції провайдера

 20. Служби Інтернету. Поняття гіпертекстового документа, гіперпосилання, wеb-сторінки та wеb-сайту. Поняття всесвітньої павутини та навігація нею.

 21. Використання та настроювання браузера. Вибір системи кодування під час перегляду wеb-сторінок. Збереження wеb-сторінок та їх фрагментів на локальному комп’ютері. Використання списку сайтів, обраних для швидкого доступу.

 22. Засоби пошуку інформації в Інтернеті. Принципи функціонування wеb-каталогів та пошукових систем. Стратегії пошуку інформації. Практична робота№8 «Пошук інформації в Інтернеті»

 23. Комбінований залік з теми «Комп’ютерні мережі».

 24. Призначення, можливості і класифікація систем обробки текстів.

 25. Введення й редагування тексту. Виділення фрагментів тексту та операції з ними. Перевірка правопису. Пошук та автоматична заміна текстових фрагментів. Практична робота № 9 «Робота з текстовими фрагментами».

 26. Форматування шрифтів і абзаців. Практична робота № 10 «Введення, редагування й форматування тексту».

 27. Робота з кількома документами. Комбінований залік.

 28. Поняття комп’ютерної графіки. Растрові й векторні зображення та їх властивості. Колірні системи. Призначення та класифікація засобів обробки графічних даних. Формати графічних файлів. Засоби перегляду зображень та перетворення графічних форматів

 29. Джерела й параметри растрових зображень. Поняття про роздільну здатність, глибину кольору та їх зв’язок з якістю растрових зображень.

 30. Робота в середовищі редактора растрової графіки: робота з файлами, використання інструментів малювання, виділення фрагментів малюнка, їх переміщення та копіювання.

 31. Створення текстових написів. Настроювання кольору. Практична робота № 11 «Створення растрових зображень».

 32. Принципи побудови й обробки векторних зображень. Засоби графічного редактора, вбудованого в середовище офісних програм; створення простих векторних зображень. Інструменти малювання. Малювання геометричних фігур. Операції з об’єктами. Зафарбування об’єктів, встановлення параметрів заливки.

 33. Створення малюнків із кривих і ламаних. Багатошарові зображення, керування розміщенням об’єктів за шарами. Вирівнювання й групування об’єктів. Додавання тексту до графічних зображень та його форматування. Практична робота№12 «Створення векторних зображень»

 34. Комбінований залік з теми «Комп’ютерна графіка».

 35. Повторення та узагальнення навчального матеріалу.