Особливості нової програми з інформатики для 5-9 класів 2013-2014 н.р.

З 1 вересня 2013 року в 5 класі до інваріантної складової Базового навчального плану включено предмет «Інформатика», що буде викладатися у 5-9 класах.

Програма «Інформатика» для 5–9 класів спрямована на реалізацію мети та завдань інформаційно-технологічного компонента освітньої галузі "Технології", визначених у Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти.

Програма з інформатики для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти, інваріантна складова з 2013-2014 н.р.)

Програма розрахована на учнів, які до 5 класу не вивчали інформатики і розглядається як необхідний інструмент, що в сучасному інформаційному суспільстві сприятиме більш успішному навчанню учнів, формуванню як предметної так і ключових компетентностей, всебічному розвитку дитини шкільного віку. ІКТ розглядаються в курсі як об‘єкт, так і як засоби навчання.

Курс «Інформатика» розрахований на 245 годин за рахунок інваріантної частини навчального плану

 

Клас Кількість годин Загальна кількість годин
5 клас 1 35
6 клас 1 35
7 клас 1 35
8  клас 1 35
9 клас 2 70
Всього   245

 

 

Відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти курс «Інформатика» будується за такими змістовими лініями:

  • інформація, інформаційні процеси, системи, технології;  
  • комп‘ютер як універсальний пристрій для опрацювання даних;  
  • комп‘ютерні мережі;  
  • інформаційні технології створення та опрацювання текстових документів, графічних зображень, числових даних, об‘єктів мультимедіа, мультимедійних презентацій, систем управління базами даних;  
  • комп’ютерне моделювання;
  • основи алгоритмізації та програмування.  

Програма побудована лінійно-концентрично. Зміст понять поступово розширюється і доповнюється. Лінійність реалізується шляхом ознайомлення учнів з поняттями інформації, інформаційних процесів, систем та технологій, інформаційної моделі та комп‘ютерним моделюванням, операційною системою та прикладними програмами захисту та архівування даних, графічним редактором, текстовим та табличним процесорами, засобами створення та опрацювання публікацій, редакторами презентацій та об‘єктів мультимедіа, системою управління базами даних, сервісами Інтернету, поняттям алгоритму, базовими структурами алгоритмів, навчальним середовищем виконання алгоритмів.

Змістова лінія "Основи алгоритмізації та програмування" є наскрізною для всього курсу. Концентричність включає ознайомлення учнів з поняттями інформатики і інформаційно-комунікаційними технологіями на різних рівнях складності, поступово доповнюючи і розширюючи їх зміст залежно від рівня сформованості загальнонавчальних навичок, вивченого навчального матеріалу з інших предметів та вікових особливостей розвитку учнів відповідних класів. Таким чином забезпечується поступове нарощування складності матеріалу, його актуалізація, повторення, закріплення, що сприяє формуванню предметної ІКТ-компетентності та ключових компетентностей і способів діяльності на більш високому рівні.

У програмі конкретизовано зміст навчального матеріалу для кожного класу і подано відповідні вимоги до навчальних досягнень учнів. Розподіл змісту і навчального часу є орієнтовним. Учителю надається право коригувати послідовність вивчення тем залежно від методичної концепції та конкретних навчальних ситуацій. Водночас, змінюючи порядок тем, учитель не може порушувати порядок вивчення тем, між якими є змістові залежності. Запропонована кількість часу на вивчення кожної теми також є орієнтовною, вчитель може її змінювати (в межах до 15% загального навчального часу для кожного класу). При цьому вчитель має забезпечити рівень навчальних досягнень учнів, зазначених у програмі з кожної теми.

Практичні роботи, вказані в програмі, є обов’язковими для проведення і оцінювання для всіх учнів класу. Учитель може самостійно визначати форму проведення цих робіт (лабораторні роботи, практикуми, навчальні проекти, спільна робота в Інтернеті тощо). Однією з важливих складових програми є навчальні індивідуальні та групові проекти орієнтовані на самостійну діяльність учнів - індивідуальну, парну чи групову. В процесі виконання навчальних проектів здійснюється досягнення як навчальних цілей так і науково-дослідних. При виконанні роботи учні самостійно знайомляться з додатковою навчальною та науковою літературою, відомостями з інших джерел, зокрема з Інтернету, вчаться аналізувати та критично оцінювати їх.

У 7, 8 і 9 класах програмою передбачено години на розв’язування компетентнісних задач, які також є однією з важливих ділянок роботи в системі навчання інформатики. Виходячи з вище зазначеного у 2012/2013 навчальному році учителям інформатики необхідно приділити увагу впровадженню проектної методики на уроках інформатики, враховуючи вікові особливості учнів, розв‘язуванню учнями задач спрямованих на формування інформаційно-комунікаційних компетентностей учнів на всіх етапах уроку. В програмі передбачено резерв часу, який можна додатково використати на вивчення тем курсу, а також для проведення інтелектуальних конкурсів та творчих змагань тощо.

Успішне впровадження навчального курсу «Інформатика» залежить від обов‘язкової саме для нього складової – стандарту можливостей для навчання, в якому зазначаються обов‘язкові умови та ресурси, що потрібні для реалізації державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів середнього шкільного віку.

До обов’язкових умов успішного впровадження курсу слід віднести:

  • підготовленість вчителів інформатики до навчання курсу «Інформатика»;
  • забезпечення кожного навчального закладу сучасною комп’ютерною технікою відповідно до існуючих норм (специфікацій навчальних комп‘ютерних комплексів (НКК));
  • під'єднання до Інтернету всіх комп’ютерів НКК, якість якого забезпечує виконання кожним учнем завдань роботи із сервісами Інтернету, та наявність у навчальному закладі локальної комп‘ютерної мережі.

Слід зазначити, що предмети освітньої галузі ― «Технології» у старшій школі належать до вибірково-обов‘язкових предметів.